Pole elektromagnetyczne

Istotnym zjawiskiem towarzyszącym pracy każdej linii i stacji elektroenergetycznej jest występowanie wokół nich pola elektromagnetycznego. Przyczyną jego powstawania jest obecność napięcia (pola elektryczne – E) oraz przepływ prądu (pole magnetyczne – H).

Pole elektromagnetyczne otacza nas na co dzień w mniejszym lub większym natężeniu. Jego źródłem są sprzęty AGD codziennego użytku tj. telewizor, radio, żelazko, lodówka, pralka, komputer wytwarzają pole o częstotliwości 50 Hz.

Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz są także urządzenia stosowane w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Restrykcyjne przepisy i normy projektowe powodują, że aparatura wysokonapięciowa, znajdująca się w takich obiektach, nie emituje pola elektromagnetycznego poza obręb stacji. Sama stacja jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, zaś wstęp na jej teren ma tylko uprawniony i odpowiednio przeszkolony personel.

Podobnie jak w przypadku linii napowietrznych, przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. W odniesieniu do istniejących stacji elektroenergetycznych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, magnetyczne, jak i norm dotyczących hałasu. Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane pod uprawy rolne czy hodowlę zwierząt.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1883), dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, jest określony przez:

  • dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
    Eg = 10 kV/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi,
  • dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
    Eg = 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  • dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego
    Hg = 60 A/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi.

Źródło: Publikacja PSE „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka – Wydanie 5”