Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny?

Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE, to sieć połączonych ze sobą linii i stacji elektroenergetycznych, które służą dostarczeniu energii elektrycznej od wytwórców do wszystkich regionów kraju.

 

Co to jest i jak działa stacja elektroenergetyczna?

Stacje elektroenergetyczne są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, co pozwala znacząco zmniejszyć jej straty podczas przesyłu. W  systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomów napięć. Energia, za pośrednictwem stacji wysokich napięć trafia do sieci dystrybucyjnych (mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ)). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15  lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej stąd do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich jak zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale i  gospodarstwa domowe.

 

Dlaczego stacje energetyczne są modernizowane?

Celem zadania ‘Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV’ jest zwiększenie bezpieczeństwa zasilania miasta Rybnik i województwa śląskiego. Obecnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują wiele inwestycji, dotyczących zarówno stacji elektroenergetycznych, jak i linii energetycznych, których celem jest rozbudowa i unowocześnienie systemu przesyłowego, a  finalnym efektem będzie zwiększenie pewności zasilania w energię elektryczną.

 

Czy polski system połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów?

Tak. Krajowy System Elektroenergetyczny połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów – m. in. krajów Unii Europejskiej. Taka współpraca pozwala nie tylko na międzynarodową wymianę energii elektrycznej, lecz przede wszystkim zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z  zagranicy, w przypadku
np. wystąpienia poważnej awarii w systemie.

 

Czy po modernizacji teren stacji powiększy się?

Nie. Teren stacji nie powiększy się. Nie zmienią się także wyprowadzenia liniowe ze stacji.

 

Kto decyduje o zlokalizowaniu stacji w danym miejscu?

Lokalizację stacji i linii planują doświadczeni inżynierowie Polskich Sieci Elektroenergetycznych  S.A. (PSE). Planowanie stacji i linii jest konieczne, aby zapewnić stabilne działanie systemu i wykonywane jest na podstawie analizy zapotrzebowania regionu/obszaru w energię elektryczną.

 

Czy jest możliwa likwidacja stacji lub jej przeniesienie w inne miejsce?

Nie. Stacja Wielopole jest trwałym elementem KSE. Jej likwidacja lub przeniesienie groziłoby utratą stabilności dostaw energii w całym regionie. Przedsięwzięcia przenoszenia stacji w inne miejsca byłoby nieuzasadnione ekonomicznie i powodowało konieczność przebudowywania setek kilometrów linii energetycznych. Takie działania mogłyby narazić odbiorców na przerwy w dostawach energii elektrycznej.

 

Kim w inwestycji są PSE?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14.000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

Kto będzie realizował Inwestycję?

Inwestycja będzie realizowana przez firmę ENERGO–SYSTEM S.A.

ENERGO–SYSTEM S.A. to firma specjalizująca się w eksploatacji, remontach oraz modernizacji urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także w projektowaniu i prowadzeniu nadzoru realizacji inwestycji. Kadrę firmy tworzą pracownicy o dużym doświadczeniu, uzyskanym podczas wieloletniej pracy przy obsłudze eksploatacyjnej i modernizacji obiektów energetycznych najwyższych napięć. Podczas realizacji prac firma stosuje metody pomiarów, prób, regulacji i obsługi zalecane przez producentów, co gwarantuje wysoką jakość usług. Misją firmy jest identyfikacja potrzeb Klienta, kompleksowe ich rozwiązywanie, prowadzenie serwisu dla urządzeń energetycznych oraz terminowa i niezawodna realizacja zamówień. Najwyższą jakość prowadzenia działalności przez ENERGO–SYSTEM S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra, efektywny system zarządzania, nowoczesny sprzęt oraz znaczny potencjał produkcyjny i kapitałowy.

 

Dlaczego inwestycję realizuje inna firmy, a nie PSE?

PSE są Operatorem Systemu Przesyłowego, który dba o stan i rozwój sieci oraz bezpieczeństwo dostaw energii. Inwestycje, które są realizowane, PSE zleca podmiotom, które wyłania w wyniku publicznych przetargów przeprowadzanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

 

Z jakich funduszy jest finansowana rozbudowa stacji?

Rozbudowa stacji finansowana jest ze środków własnych PSE S.A., spółki Skarbu Państwa, która jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

 

Jak długo potrwa inwestycja?

Rozbudowa SE Wielopole będzie trwała do końca lutego 2020 r.

 

Czy w trakcie rozbudowy stacji będą wyłączenia prądu?

Rozbudowa stacji nie będzie powodowała przerw w dostawie energii elektrycznej  do odbiorców indywidualnych.

 

Czy przebudowywane będą też linie energetyczne przy stacji?

W ramach inwestycji nie będą przebudowywane żadne linie wychodzące ze stacji.

 

Jak duży będzie zakres prac związanych z rozbudową stacji?

Zadanie ‘Rozbudowy stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV’ Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co w pierwszym okresie oznacza konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń, a w drugim etapie – prace budowlane i remontowe. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w zakładkach: „aspekty prawne inwestycji” oraz „zakres prac” na stronie internetowej inwestycji.

 

Czy mieszkańcy naszej gminy będą mieli jakieś korzyści z tej inwestycji?

Rozbudowana stacja elektroenergetyczna Wielopole zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w mieście Rybnik oraz w całym województwie śląskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Nie bez znaczenia jest fakt, że zwiększą się wpływy gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Jak można się skontaktować z Wykonawcą prac?

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi lub wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt” na stronie internetowej lub skontaktować się z rzecznikiem inwestycji, Panem Tomaszem Dudzińskim, pod nr telefonu: 502 175 301.

 

Jak stacja działa na środowisko?

Stacje i linie elektroenergetyczne są stałym elementem otoczenia. Podobnie jak w przypadku linii napowietrznych, przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. W odniesieniu do istniejących obiektów, właściwe do tego instytucje nie stwierdziły przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, magnetyczne, jak i norm dotyczących hałasu.

 

Czy rozbudowa stacji jest bezpieczna, czy nie zwiększy się np. pole magnetyczne?

W bezpośrednim otoczeniu stacji nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Po zakończeniu inwestycji przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami.

 

Czy podczas rozbudowy stacja będzie czynna?

Tak. W trakcie prowadzonych prac stacja będzie pracować w sposób nieprzerwany.

 

Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Stacje są tak zaprojektowane, aby poza ich terenem przebywanie ludzi i zwierząt było bezpieczne. Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane pod uprawy rolne czy hodowlę zwierząt. Przy wielu stacjach znajdują się budynki mieszkalne.

 

Czy na teren stacji elektroenergetycznej można wejść i ją obejrzeć?

Na stację elektroenergetyczną można wejść jedynie za specjalnym pozwoleniem wydawanym przez PSE. Stacja jest monitorowana i niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren.

 

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców?

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko w bardzo niewielkim stopniu. W przypadku tego rodzaju inwestycji, możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Wykonawca dołoży starań, aby prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

 

Czy rozbudowa stacji Wielopole będzie wymagała ustanowienia służebności przesyłu?

Nie, inwestycja rozbudowy stacji Wielopole nie wymaga ustanowienia służebności przesyłu, bowiem nie będą przebudowywane żadne linie wokół stacji.