Hałas

Źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są transformatory, wentylatory chłodzące oraz ulot z elementów wysokonapięciowych (oszynowanie, wyprowadzenia liniowe). Dla tego rodzaju źródeł wyznaczenie poziomu hałasu i jego porównanie z wartością dopuszczalną dla określonego rodzaju terenu nie sprawia kłopotów. Wymaga jedynie przeprowadzenia obliczeń (dla obiektów projektowanych) lub pomiarów (dla obiektów istniejących) hałasu w dość krótkim okresie czasu pracy urządzeń (np. w ciągu doby).

Podstawą do oceny oddziaływania akustycznego stacji są zazwyczaj wyniki pomiarów hałasu, które przeprowadza się typowymi miernikami poziomu dźwięku. Pomiary wykonuje się na odpowiednio dużym obszarze otaczającym stacje. Przy ocenie oddziaływania akustycznego obiektów projektowanych uwzględnia się także pewną typowość rozwiązań konstrukcyjnych, powtarzalność w wykonaniu i w emisji hałasu.

W przypadku, gdy z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dopuszczalny poziom hałasu może zostać przekroczony, projektant proponuje skuteczne osłony (ekrany) przeciwdźwiękowe, którymi otacza się główne źródła hałasu. Powszechnie stosowanym, skutecznym ekranem przeciwdźwiękowym są drzewa i krzewy, które sadzi się w otoczeniu źródeł hałasu.