Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV” wymaga szeregu działań formalnoprawnych, zakończonych uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to m.in.:

  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
  • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
  • uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszystkich opinii, zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień oraz zgód i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po zrealizowaniu prac, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja wszystkich wymagań wynikających z uzyskanych decyzji.